woestijnreizen, kamelentochten, yogaweken en wandel en duikreizen in de Sinai woestijn, Egypte

De deelnemer gaat door aanmelding stilzwijgend akkoord met onderstaande voorwaarden.        

Boeking en betaling        
De reisovereenkomst tussen de reiziger en Feel-the-desert komt tot stand op de dag van ontvangst van het
volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier via de website. Een deelnemer die namens een (of meerdere)
andere reiziger(s) een reisovereenkomst afsluit, is geheel aansprakelijk voor de tot stand gekomen
pvereenkomsten. Na boeking ontvangt de deelnemer binnen twee weken een factuur, die tevens de bevestiging is
van de boeking. De reiziger dient de boeking goed te controleren.
Binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur dient een aanbetaling op de bankrekening van
Feel-the-desert te zijn
overgemaakt. De aanbetaling bedraagt 25% van de totale reissom, ongeacht de hoogte van die som. Uiterlijk 6
weken voor het begin van de reis moet ook de rest van het bedrag op bovengenoemde rekening zijn ontvangen.
Bij aanmelding binnen 8 weken voor aanvang van de reis moet, na ontvangst van de boekingsbevestiging, de
totale reissom in één keer worden voldaan.
Niet tijdig betalen geeft
Feel-the-desert, na aanmaning, het recht een geboekt arrangement te annuleren. De in
deze reisvoorwaarden genoemde annuleringsvoorwaarden zijn dan van kracht.
Indien een deelnemer de reis tot tien weken voor vertrek om wenst te boeken naar een andere reis of
vertrekdatum, brengt
Feel-the-desert hiervoor € 50,- administratiekosten per persoon in rekening.        

Alleen op reis
Wanneer een deelnemer alleen boekt, dan deelt zij/hij een tweepersoonskamer met een reisgenoot van hetzelfde
geslacht.
Indien het vanwege de groepssamenstelling zo uit komt dat de reiziger in een eenpersoonskamer wordt ingedeeld,
hoeft daarvoor nooit extra betaalt te worden.
Voor een eenpersoonskamer wordt een toeslag in rekening gebracht waarvan de hoogte afhankelijk is van de
reisduur en het geboekte arrangement. De deelnemer wordt voor aanvang van de reis geïnformeerd over de
kosten daarvan.

Vliegticket
De deelnemer regelt zelf zijn vliegticket.
De deelnemer moet
Feel-the-desert zo spoedig mogelijk informeren over het vluchtnummer en de verwachte
aankomsttijd op de luchthaven van Sharm el Sheikh, zodat het transfer naar de eerste accommodatie geregeld kan
worden.

Reissom
Alle genoemde prijzen zijn per persoon en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in het
programma van de
Feel-the-desert zijn omschreven.
De gepubliceerde reissom is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen en belastingen zoals deze bekend
waren op het moment van het maken van de publicatie. Wanneer zich hierin wijzigingen voordoen kunnen de
prijzen worden aangepast. Deelnemers worden direct schriftelijk van dergelijke wijzigingen op de hoogte gebracht.
De reiziger heeft het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 10% kosteloos binnen 8 dagen schriftelijk te
annuleren.
Voor een eenpersoonskamer of meerkosten van transfers bij afwijkende reisdagen, wordt een toeslag in rekening
gebracht waarvan de hoogte afhankelijk is van de reisduur en het geboekte arrangement. De deelnemer wordt
voor aanvang van de reis geïnformeerd over de kosten hiervan.

Reisduur, programma en programmawijzigingen        
De vermelde reisduur omvat de dagen van vertrek en aankomst. Reizen zijn samengesteld op basis van informatie
waarover
Feel-the-desert tijdens de samenstelling beschikte. In overmachtsituaties veroorzaakt door onvoorziene
locale omstandigheden, wijzigingen in dienstregelingen, natuurrampen, stakingen, politieke conflicten, mechanische
pech, weersomstandigheden e.d. kunnen wijzigingen in het programma noodzakelijk zijn, of kan een reis komen te
vervallen. Van wijzigingen vóór de datum van vertrek worden deelnemers direct schriftelijk op de hoogte gesteld.
Feel-the-desert is in geen geval aansprakelijk voor schade en/of letsel als gevolg van bovengenoemde
overmachtsituaties.        
Wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoerders kunnen van invloed zijn op de reisduur. De
reiziger heeft geen recht op restitutie van een deel van de reissom als gevolg van deze wijzigingen. Ook kan de
reiziger geen schadevergoeding eisen als gevolg van vertragingen.
Als door een overmachtsituatie tijdens een reis veranderingen optreden, wordt hierover met de deelnemers
overlegd. Reisorganisator c.q. reisbegeleider van
Feel-the-desert zal er altijd voor zorgen om het originele karakter
van de reis zo veel mogelijk te behouden. De reisleiding neemt uiteindelijk de beslissing en heeft het recht
wijzigingen aan te brengen in respectievelijk de reisroute, het (excursie)programma, de dagindeling en zaken
betreffende accommodatie en vervoer.        

Reisdocumenten, reisbescheiden en bagage
- Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van een geldig paspoort, dat na vertrek uit Egypte nog minimaal zes
maanden
geldig is. Indien de reis vanwege het gebrek aan de juiste documenten niet of slechts gedeeltelijk
gemaakt kan worden zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de deelnemer.
- De reiziger dient bij het vertrek in het bezit te zijn van alle vereiste, geldige documenten. Gelet op het grote
belang hiervan, dient de reiziger de door
Feel-the-desert verstrekte algemene informatie, bij de betreffende
instellingen en instanties op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren.
Feel-the-desert is niet
aansprakelijk als de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen als gevolg van
tekortkomingen in zijn reisdocumenten.
-
Feel-the-desert is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden
en reisdocumenten.

Visa en vaccinaties
Informatie omtrent visa en vaccinaties dient altijd door de reiziger bij de betreffende instanties en instellingen
gecontroleerd te worden. Aan de informatie die door
Feel-the-desert wordt verstrekt kunnen geen rechten ontleend
worden.

Aansprakelijkheid van Feel-the-desert
- Feel-the-desert is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reis volgens de reisovereenkomst. Bij de
beoordeling hiervan dient mede rekening te worden gehouden met het avontuurlijke karakter van de reis, de lokale
omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich mee
kunnen brengen.
- Gezien de avontuurlijke aard van de reizen is
Feel-the-desert op geen enkele manier aansprakelijk in het geval
van acute medische situaties tijdens de tocht. Uiteraard zal
Feel-the-desert in geval van een acute medische
situatie tijdens de tocht alles doen om de deelnemer zo spoedig mogelijk te laten vervoeren naar medische hulp.
-
Feel-the-desert is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
1. Tekortkomingen in de uitvoer van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn
aan de reiziger, waaronder inbegrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheid en de lichamelijke conditie
van de reiziger;
2. Invloed en handelen van niet bij de overeenkomst betrokken derden;
3. Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de
Feel-the-desert en/of krachtens de wet of de in het
maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de
Feel-the-desert kunnen worden toegerekend;
4. Vertragingen en/of schade geleden door veranderde vervoerschema’s of vertrektijden, oorlogshandelingen,
stakingen, politieke omstandigheden, mechanische pech, natuurrampen of andere oorzaken waarbij sprake is van
overmacht en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden vermeden;        
5. Diefstal, verlies, schade aan eigendommen/bagage;
6. Ziekte van de reiziger;
7. Fouten gemaakt door luchtvaartmaatschappijen;        
8. Kennelijke fouten in het reisprogramma;        
9. Schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekering dekking geven;
10. Het door deelnemers in bezit hebben van volgens de Nederlandse wetten of die van het gastland verboden
stoffen of goederen;        
11. Het door deelnemers handelen in strijd met wetten en zeden van Egypte.
- In geval
Feel-the-desert aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot of voor schade die de
reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal één
maal de reissom minus de gemaakte kosten. De aansprakelijkheid van
Feel-the-desert voor andere schade dan die
veroorzaakt is door dood of letsel van de reiziger is in alle gevallen beperkt tot maximaal één maal de reissom.

Verplichtingen van de deelnemer        
- De reiziger is verplicht om persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op de uitvoering van de reis
(bijvoorbeeld ziekte,  medicijngebruik, handicap, …) bij boeking kenbaar te maken. Voor onze manier van reizen
geldt overigens dat
Feel-the-desert niet kan beoordelen of een deelnemer met gezondheidsbeperkingen in staat is
zonder problemen een bepaalde reis te maken. Leg die vraag, in geval van twijfel, dus altijd voor aan een medicus
of uw huisarts.
- De deelnemer is verplicht alle aanwijzingen van
Feel-the-desert c.q. de reisleiding op te volgen en is
aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet nakomen van deze verplichting. Indien de deelnemer
zodanige hinder of last veroorzaakt dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt
bemoeilijkt, of hierdoor de deelnemers van de groep of de organisatie in gevaar brengt, kan de deelnemer door

Feel-the-desert
van verdere deelname aan de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortkomende kosten zijn voor
rekening van de desbetreffende deelnemer. Als een deelnemer vroegtijdig de tocht moet of wil verlaten, worden
daar extra kosten voor gemaakt die voor rekening van de deelnemer zijn. Deze extra kosten dienen ter plaatse
verrekend te worden met
Feel-the-desert.        
- In geval van nood is
Feel-the-desert verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen. Dit kan ernstig worden
belemmerd wanneer er geen beroep kan worden gedaan op de hulp van een bij een reisverzekering inbegrepen
SOS-centrale. Deelnemers zijn daarom verplicht een volledig dekkende reisverzekering af te sluiten. Alle gegevens
van de reisverzekering die nodig zijn voor een doelmatige hulp- en dienstverlening moeten vóór vertrek worden
doorgegeven aan
Feel-the-desert. Het afsluiten van een annuleringsverzekering is niet verplicht maar wordt
aangeraden.

Annulering door de deelnemer        
Annulering kan alleen schriftelijk.
Bij annulering van een reis zijn de volgende bedragen per deelnemer verschuldigd:        
     tot 8 weken voor vertrek: de totaliteit van het inschrijfbedrag        
     tot 6 weken voor vertrek: 25% van de reissom        
     tot 4 weken voor vertrek: 50% van de reissom        
     tot 2 weken voor vertrek: 75% van de reissom        
     daarna: 100% van de reissom.
     Annulering tijdens een reis of verblijf geeft geen recht op vergoeding van de niet genoten reisdagen.

Annulering door Feel-the-desert        
Feel-the-desert heeft het recht de reis te annuleren indien:        
- Er sprake is van abnormale en onvoorziene omstandigheden en overmacht (natuurrampen, politieke conflicten,
oorlog e.d.). In deze gevallen heeft de deelnemer recht op een gelijkwaardige reis, dan wel op restitutie van (het
reeds betaalde gedeelte van) de reissom.

Klachten
Eventuele klachten tijdens de reis behoren direct met de reisleiding te worden besproken zodat er een oplossing
gezocht kan worden (ter info: in de ANVR-reisvoorwaarden wordt zelfs bepaald dat indien een klacht niet tijdens de
reis zo snel mogelijk bij de reisorganisator wordt gemeld, eventueel recht op schadevergoeding wordt beperkt of
uitgesloten). Indien het probleem ter plaatse niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de deelnemer binnen een
maand na terugkeer in Nederland schriftelijk een klacht indienen.


woestijnreizen, kamelentochten, yogaweken en wandel en duikreizen in de Sinai woestijn, Egypte
Algemene voorwaarden van Feel-the-desert